Algemene Voorwaarden vakantiehuisjes en verhuurlocatie

 

pdf icon Algemene Voorwaarden vakantiehuisjes

pdf icon Algemene Voorwaarden verhuurlocatie

Algemene huurvoorwaarden
vakantiehuisjes Het Dijkje Utrecht

Toepassing

 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot  de vakantiewoningen ”Het Dijkje Utrecht” staande en gelegen aan de Groenedijk 1-1. 3454 PA  De Meern
 • In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 – Reserveringen

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
 2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen vijf dagen een bevestiging  en een factuur. Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.
 3. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.
 4. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

Artikel 2 – Betaling

 1. Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:
  1. Betalingen dienen te geschieden langs de girale weg;
  2. U dient van het factuurbedrag 25% van de huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen te voldoen. Het resterende factuurbedrag van 75% dient u een twee weken voor de aankomstdatum te hebben voldaan.
  3. Indien uw reservering ligt binnen 2 weken voor de aankomstdatum dient u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag aan ons overmaken.

Artikel 3 – Borgsom

 1. Er kan bij  huurder een borgsom in rekening gebracht worden tussen de EUR 150 -EUR 300,– afhankelijk van lengte van verblijf van huurder. Deze borgsom  dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen inhouden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.
 2. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen(bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet teniet gedaan.
 3. Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

Artikel 4 – Wijzigingen

 1. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 2 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.
 2. Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/ de verblijfperiode wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

Artikel 5 – Annulering
Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Deelbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
 • Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst is 25% van de huursom  verschuldigd.
 • Bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst is 50% van de huursom  verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf zeven dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Artikel 6 – Ontvangst sleutel.

 1. De sleutel is te verkrijgen van de verhuurder op de locatie van de vakantiehuisjes. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 250,– onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van De vakantiewoning wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.
 2. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode  voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.
 3. Wanneer de huurder en of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning wordt hiervoor € 25 in rekening gebracht.

Artikel 7 – Verblijf in de vakantiewoning
Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende regels:

 1. Inchecken vanaf 15.00 uur en uitchecken tot 11 uur.
 2. De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 3. Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 4. Huisdieren meenemen is niet toegestaan.
 5. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen,  is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze   toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ook feestjes zijn verboden
 6. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buitennemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Artikel  8 – Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, ziekte en andere storingen of gebeurtenissen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid/klachten/schade

 

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en . Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van . Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.
 4. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
 5. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Artikel 10 – Vertrek en eindschoonmaak
Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de  vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder ;

Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:

 • Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;
 • Bedden dienen afgehaald te worden
 • De afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten;
 • Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;
 • Vuilnisbakken te hebben geleegd in de containers buiten . Glas dient u mee naar huis te nemen.
 • Eventuele breuk en/of schade te melden bij de verhuurder.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Het Dijkje Utrecht verhuurlocatie

 Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Huurder: de wederpartij van de Verhuurder.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder ter zake de verhuur van (flexibele) werkruimte welke wordt aangeboden door Verhuurder.
1.4 Partijen: de Verhuurder en de Huurder gezamenlijk.
1.5 Schriftelijk: per post of per e-mail.
1.6 Tijdstip: datum, tijd en tijdsduur.
1.7 Vergaderruimte: de vergaderruimte die de Verhuurder te huur aanbiedt.
1.8 Vergoeding: de overeengekomen huurprijs die de Huurder aan de Verhuurder dient te voldoen op grond van de Overeenkomst.
1.9 Verhuurder: Het Dijkje Utrecht, Groenedijk 1A, 3454 PA  De Meern Utrecht  ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 84389168
1.10 Website: www.het-dijkje.nl
1.11 Werkruimte: de (flexibele) werkruimte die de Verhuurder te huur aanbiedt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of Overeenkomsten met de Verhuurder. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een andere partij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door de Verhuurder Schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 De Verhuurder kan niet aan zijn offertes of Overeenkomsten worden gehouden indien de Huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, wordt verwezen naar de Overeenkomst dan wel naar de Schriftelijke afspraken. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst c.q. de Schriftelijke afspraken.
2.5 Indien de Verhuurder niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Verhuurder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Werkwijze en reserveringen
3.1 De Verhuurder biedt een vergader- workshop-trainingsruimte aan.
3.2 De ruimte kan via de Website, per e-mail dan wel via de telefoon worden gereserveerd. Verhuurder biedt daarbij diverse cateringsmogelijkheden aan.
3.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Huurder de reservering heeft geplaatst. De Verhuurder bevestigt de reservering, bij voorkeur Schriftelijk.
Artikel 4. Annuleringsregeling
4.1 Annuleren van de reservering kan te allen tijde kosteloos tot 7 dagen voorafgaand aan het gereserveerde Tijdstip.
4.2 Bij annulering van de reservering korter dan 7 dagen voorafgaand aan het gereserveerde Tijdstip, is de huurder een vergoeding verschuldigd van 50 % van de Vergoeding. Indien de Verhuurder reeds kosten heeft gemaakt ten behoeve van de reservering, dient de Huurder deze kosten tevens te voldoen.
4.3Wijzigen van het Tijdstip van de reservering kan in overleg met de Verhuurder. Indien de Verhuurder reeds kosten heeft gemaakt ten behoeve van de reservering, dient de Huurder deze kosten tevens te voldoen.

Artikel 5. Tarieven en betalingen
5.1 De tarieven van de Vergaderruimten en Werkruimten zijn zichtbaar op de Website. De getoonde tarieven zijn exclusief BTW en exclusief de kosten van overige diensten zoals catering en overige kosten.
5.2 Betaling geschiedt achteraf door overboeking op de bankrekening van de Verhuurder.
5.3 De Verhuurder stuurt ter zake een factuur aan de Huurder. Deze factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan.
5.4 Het staat de Verhuurder te allen tijde vrij een voorschot te verlangen alvorens hij de gereserveerde Werk- of Vergaderruimte ter beschikking stelt aan de Huurder. Indien niet, dan wel niet tijdig is betaald, dan wordt de reservering door de Verhuurder geannuleerd zonder dat aan de zijde van de Huurder enige aansprak op een vergoeding ontstaat.
5.5 Indien de Huurder niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt, tenzij de wettelijke handelsrente rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Huurder in verzuim is tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de Verhuurder heeft.
5.6 Indien de Huurder in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Huurder.  In ieder geval is de Huurder buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 125,– vermeerderd met de handelsrente ex artikel 6:119a BW, dan wel de rente ex artikel 6:119 BW. Voor het geval de Verhuurder zijn vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage en bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is de Huurder tevens gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Hieronder zijn in elk geval begrepen de kosten van advocaten, juristen, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het griffierecht.
5.7 Iedere betaling van de Huurder strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente, en tenslotte in mindering van de aan de Verhuurder verschuldigde hoofdsom.
5.8 De Huurder zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Verhuurder zijn betalingsverplichting niet opschorten. 

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst
6.1 De Verhuurder bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst moet worden uitgevoerd. Alle diensten die door de Verhuurder worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. De verplichtingen van de Verhuurder zijn slechts inspanningsverplichtingen en hebben nimmer te gelden als resultaatverplichtingen.
6.2 De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Huurder. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
6.3 Alle werkzaamheden, door de Verhuurder ten behoeve van de Huurder verricht, die niet vallen onder de Overeenkomst, worden geacht krachtens incidentele opdracht door de Verhuurder te zijn verricht en zullen separaat in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Informatieverstrekking
7.1 De Verhuurder baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door de Huurder verstrekte informatie en gegevens. De Huurder staat in voor de juistheid van deze informatie en gegevens.
7.2 De Huurder is verplicht alle informatie die nodig is voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig aan de Verhuurder te verstrekken. De Huurder is gehouden de Verhuurder onverwijld te informeren omtrent omstandigheden die gewijzigd zijn indien deze van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 8. Klachten
8.1 Klachten over de dienstverlening van de Verhuurder dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) kalenderdagen nadat de Overeenkomst is geëindigd, Schriftelijk aan de Verhuurder medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
8.2 Rechtsvorderingen betreffende de gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen een half jaar na de tijdig bezwaar op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
8.3 Geringe afwijkingen in de uitvoering leveren geen grond op tot klachten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade indien en voor zover is bepaald in dit artikel 9.
9.2 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade van de Huurder die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst en alleen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Verhuurder.
9.3 De Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade aan zaken van de Huurder of van derden die op enigerlei wijze verband houdt met de Overeenkomst, dan wel schade veroorzaakt door al dan niet door de Verhuurder ingeschakelde derden, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet- ondergeschikten / onderaannemers).
9.4 De Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor verlies van zaken of gegevens van de Huurder.
9.5 De Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens de Huurder.
9.6 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele storingen van, defecten in of beperkte werking van de IT-diensten, zoals het aangeboden internet.
9.7 De Huurder vrijwaart de Verhuurder tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst.
9.8 De Verhuurder heeft te allen tijde het recht om de door de Huurder te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te beperken.
9.9 De aansprakelijkheid van de Verhuurder is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Verhuurder in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de terugbetaling van de Vergoeding.
9.10 Elke aanspraak van de Huurder op vergoeding van schade dient schriftelijk en gemotiveerd aan de Verhuurder kenbaar te zijn gemaakt binnen acht (8) kalenderdagen na de dag, waarop de Huurder met de schade als met de vermeende aansprakelijkheid van de Verhuurder bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 10. Overmacht
10.1 De Verhuurder heeft het recht zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst, welke hij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een zijn redelijkerwijs niet toe te rekenen oorzaak, op te schorten tot het moment dat de Verhuurder alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
10.2 Een tekortkoming kan in geval van overmacht niet aan de Verhuurder worden toegerekend.
10.3 Onder overmacht wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop de Verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch als gevolg waarvan de Verhuurder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte van de uitvoerende persoon binnen de onderneming van de Verhuurder en werkstakingen in zijn onderneming of van derden daaronder begrepen. De Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Verhuurder zijn verbintenis had moeten nakomen.
10.4 Voor zover de Verhuurder voor de uitvoering van de Overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan de Verhuurder toegerekend kunnen worden.
10.5 De Verhuurder heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien de Overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor de Huurder een recht ontstaat op korting op de Vergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. De Verhuurder zal de Opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

Artikel 11. Slotbepalingen
11.1 Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
11.2 Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene Voorwaarden, of situaties die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van de Algemene Voorwaarden.
11.3 De Verhuurder verwerkt in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening persoonsgegevens. Voor zover al noodzakelijk is de Huurder hiermee akkoord. Meer informatie over de gegevensverwerking is te vinden in de privacyverklaring, welke op de Website is gepubliceerd.
11.4 Op de Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Partijen, waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
11.5. De rechter in de vestigingsplaats van de Verhuurder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.